Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.

Ποιος μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις-διαφημιζόμενοι και agencies-φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες. Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 13.11.2020:

  • να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected].

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και δώστε απαντήσεις στα ακόλουθα:

  • Στόχος / Πρόκληση: Ποιος ήταν ο στόχος και η πρόκληση πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια και ποια τα KPIs που ορίστηκαν; Αντίστοιχα, ποια ήταν η πληθυσμιακή ομάδα που επέλεξε να προσεγγίσει; Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και μετρήσιμοι.
  • Στρατηγική & Υλοποίηση: Ποια ήταν η λύση που προκρίνατε και ποια τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση; Ποια ήταν η δημιουργική προσέγγιση; Προσθέστε ενεργά links με 2-3 παραδείγματα δημιουργικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Αποτελεσματικότητα: Ποια ήταν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που πετύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; Γιατί αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευτεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα Μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

4. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ενεργά links με παραδείγματα δημιουργικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

5. Screenshots (προαιρετικά – έως 5 αρχεία .jpg, έως 4ΜΒ)

Προσθέστε ένα ή και περισσότερα screenshots, τα οποία θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Case study Video (προαιρετικά – έως 1 αρχείο .mp4, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη των μεγαλύτερων agencies που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, στον χώρο του influencer marketing όπως PR Agencies, Digital Agencies, Media Agencies, Διαφημιστικές εταιρείες.

Aξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
  • Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 9.

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Αποτελεσματικότητα / ROI (50%):

Πόσο αποτελεσματική ήταν η ενέργεια και ποια ήταν τα οφέλη που προέκυψαν; Ποια ήταν η επίδοσή της σε σχέση με τους μετρήσιμους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά και πώς συγκρίνεται με τα σχετικά benchmarks της αγοράς;


2. Δημιουργικότητα & Καινοτομία (50%):

Πόσο δημιουργική και πόσο καινοτόμα ήταν η υλοποίηση της ενέργειας, σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς;


* Στα βραβεία γίνονται δεκτά έργα που έχουν υλοποιηθεί από 17/10/19 έως 6/11/20

Κόστος Υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 300 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η-20η: 180 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και πάνω: 160 € + 24% Φ.Π.Α.

Διοργάνωση

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publications